Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Studium → Soutěže studentů → SVK
iduzel: 10073
idvazba: 11787
šablona: stranka_galerie
čas: 18.7.2018 14:06:52
verze: 4449
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

SVK

2017 (datum konání 20.11.2017)

Analytická chemie 1

umístění autor název
1. místo Bc. Dita Spálovská Studium nové syntetické drogy butylonu v roztoku metodami molekulové spektroskopie
2. místo Bc. Johanna Kozánková Identifikace padělků přípravků pro léčbu erektilní dysfunkce Ramanovou spektroskopií
3. místo Bc. Oleksandr Volochanskyi  Využití spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu pro detekci a identifikaci lékařsky významných alkaloidů

Analytická chemie 2

umístění autor název
1. místo Bc. Lenka Michálková Optimalizace postupů pro 1H NMR analýzu metabolitů v krevní plazmě
2. místo Bc. Jana Burianová Application of various analytical techniques for characterization and rational solid form selection of investigated antidiabetic drug
3. místo Bc. Kateřina Luková Vysoce rozlišené rotační spektrum 1,2,3,4-tetrahydrochinolinu

Analytická chemie 3

umístění autor název
1. místo Bc. Šárka Bicanová Stanovení vybraných kanabinoidů v modelu transdermálního přenosu s využitím chromatografických metod
2. místo Bc. Anastasiia Tulupova

Studium vlastností elektropolymerní vrstvy na bázi 4-amino-2,1,3-benzothiadiazolu

3. místo Bc. Lenka Vatrsková Elektrochemické senzory pro detekci psychoaktivních látek ze skupiny katinonů

 

 

2016 (datum konání 21.11.2016)

Analytická chemie 1

umístění autor název
1. místo Bc. Patrik Fagan Studium struktury heroinu v roztoku spektroskopickými metodami
2. místo Bc. Jana Burianová Exploring the polymorphic landscape of selected antidiabetic drug using various analytical techniques
3. místo Bc. Dita Spálovská Studium struktury nových syntetických drog v roztoku

Analytická chemie 2

umístění autor název
1. místo Bc. Jana Herciková Charakterizace nových stacionárních fází pro HPLC
2. místo

Bc. Jana Galliková

Testování křemenných kapilár pokrytých polyanilinem pro elektrochromatografickou
separaci profenových kyselin
3. místo Bc. Veronika Pivoňková Vývoj a validace HILIC metody pro stanovení memantinu v tabletách

Cena společnosti P-Lab

autor název
Bc. Veronika Pivoňková Vývoj a validace HILIC metody pro stanovení memantinu v tabletách

 

2015 (datum konání 20.11.2015)

Analytická chemie 1

umístění autor název
1. místo Kristina Matějková Stanovení stopových prvků ve vzorcích českého medu
2. místo Luisa Šerá Stanovení prvků v rostlinných materiálech metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektrotermickým odpařováním
3. místo Jana Burianová Studium polymorfních přechodů vybraného antidiabetika pomocí vibrační spektrometrie

Analytická chemie 2

umístění autor název
1. místo Bc. Štěpán Strnad Hmotnostně-spektrrometrické zobrazování metforminu v řezech vybraných tkání
2. místo

Bc. Pavlína 

Pamánková

Analýza vybraných fytokanabinoidů v rostlinách rodu Cannabis metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí
3. místo Bc. Karolína Paroulková Rozpustnost pachových molekul

Analytická chemie 3

umístění autor název
1. místo Bc. et Bc. Jiří Trousil Nanoformulace rifampicinu pro léčbu tuberkulózy: příprava a fyzikálně-chemická charakterizace
2. místo Bc. Tereza Číhalová Ověřování pravosti kosmetických výrobků pomocí chiroptických metod
3. místo Bc. Patrik Fagan Identifikace a strukturní analýza reálných vzorků kokainu pomocí vibrační spektrometrie

Analytická chemie 4

umístění autor název
1. místo Bc. Šárka Havlová Aplikace povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie pro detekci a identifikaci kyseliny gallové
2. místo Bc. Zuzana Kubulková Particle size analysis of pharmaceutical as base for studying disintegration
3. místo Bc. Lucie Krčová Vibrační spektroskopie při rozlišení léčiv se stejnou API

Cena společnosti P-Lab

autor název
Bc. et Bc. Jiří Trousil Nanoformulace rifampicinu pro léčbu tuberkulózy: příprava a fyzikálně-chemická charakterizace

 

2014 (datum konání 21.11.2014)

Analytická chemie 1

umístění autor název
1. místo Patrik Fagan Využití metod chiroptické spektroskopie v profilování vzorků kokainu
2. místo Lucie Grafová Změny ve struktuře a vlastnostech bílkovin krevního séra vlivem oxidačního stresu
3. místo Martina Hegrová Separace kathinonů kapilární elektroforézou s využitím cyklodextrinů

Analytická chemie 2

umístění autor název
1. místo Bc. Lucie Hrubá analýza jodu v živočišných tkáních spojením vylučovací chromatografie a ICP-MS
2. místo Bc. Kateřina Brožáková Spektrální analýza plicních tkání
3. místo Bc. Adéla Jeništová Studium interakce stříbrných a zlatých nanočástic s modelovým vzorkem kůže

Analytická chemie 3

umístění autor název
1. místo Bc. Petra Cinková Studium lidského pachu technikou headspace GC-MS: srovnání skla a teflonu jako sorpčních materiálů
2. místo Bc. Jakub Sedláček Receptory založené na metaloporfyrinových derivátech Trögerových bází
3. místo Bc. Kristýna Benediktová Porovnání techniky headspace a kapalného nástřiku v GC-MS při analýze lidského pachu

Cena společnosti P-Lab

autor název
Bc. Jakub Sedláček Receptory založené na metaloporfyrinových derivátech Trögerových bází

2013 (datum konání 22.11.2013)

Analytická chemie 1

umístění autor název
1. místo Bc. Lukáš Vrzal Využití nových orientujících medií ve strukturní analýze calix[4]arenů
2. místo Bc. Helena Ryšavá Studium povrchové modifikace nanočástic stříbra cysteinem a jeho deriváty
3. místo Ing. Lucie Piecková Chiroptická spektroskopie v diagnostice Alzheimerovy choroby

Analytická chemie 2

umístění autor název
1. místo Bc. Jakub Sedláček Metaloporfyrinové deriváty Trögerových bází a jejich využití v analytické chemii
2. místo Bc. Karel Vávra Studium tranzientní molekuly SNP v mikrovlnné oblasti
3. místo Zuzana Hlásková Interakce polymethiniových solí s anorganickými anionty

Cena společnosti P-Lab

autor název
Bc. Karel Vávra Studium tranzientní molekuly SNP v mikrovlnné oblasti

2012 (datum konání 23.11.2012)

Analytická chemie 1

umístění autor název
1. místo Bc. Helena Ryšavá Stanovení konstant stability komplexů beta-cyklodextrinu a enantiomerů Trögerovy báze
2. místo Bc. Lukáš Vrzal Reziduální dipolární interakce jako účinný nástroj konformační analýzy: Neočekávaný produkt kyselé hydrolýzy monospirothiacalix[4]arenu
3. místo Jakub Sedláček Barevný anthrachinonový indikátor založený na bis-Trögerově bázi

Analytická chemie 2

umístění autor název
1. místo Bc. Jiří Janoušek Funkcionalizace nanočástic elektronakceptorními a elektrondonorními ligandy a jejich spektroskopická charakterizace
2. místo František Králík Studium interakcí biliverdinu s modelovými systémy membrán metodou elektronového cirkulárního dichroismu
3. místo Bc. Lukáš Havránek

Spektroelektrochemická studie 4-aminobenzenthiolu na zlatém, stříbrném a měděném substrátu

Analytická chemie 3

umístění autor název
1. místo Bc. Marek Pederzoli Cis/trans fotoizomerizace azobenzenu po excitaci do stavu S1: Studie s využitím neadiabatické ab initio molekulové dynamiky a QM/MM
2. místo Bc. Jiří Balán Speciační analýza selenu v semenech řepky olejky
3. místo Bc. Jana Zemenová Příprava biologických vzorků pro LC-MS analýzu

Cena společnosti P-Lab

autor název
Bc. Lukáš Vrzal Reziduální dipolární interakce jako účinný nástroj konformační analýzy: Neočekávaný produkt kyselé hydrolýzy monospirothiacalix[4]arenu

2011 (datum konání 25.11.2011)

Analytická chemie

umístění autor název
1. místo Bc. Milan Jakubek Vazebná studie naftalenových bis-Trögerových bazí pomocí spektroskopie NMR
2. místo Lukáš Vrzal Studium prostorové struktury inherentně-chirálních diastereomerů přemostěného thiakalix[4]arenu pomocí NMR spektroskopie
3. místo Helena Ryšavá Enantioseparace derivátů Trögerových bází kapilární elektroforézou s využitím cyklodextrinů jako chirálních selektorů

Cena společnosti P-Lab

autor název
Filip Grelich Whiteova multireflexní kyveta a její užití v mikrovlnné oblasti

 2010

Analytická chemie

umístění autor název
1. místo Bc. Antonín Kaňa Využití dynamické reakční cely pro stanovení železa metodou ICP-MS
2. místo Bc. Štěpán Eichler Speciační analýza selenu s využitím HPLC a ICP/MS pro výzkum distribuce selenu v bariérách jaderného úložiště
3. místo Bc. Jiří Kessler Vazebné vlastnosti tris-Trögerových bazí

Molekulová spektroskopie

umístění autor název
1. místo Martin Kroupa Studium komplexů kyseliny listové s biogenními kovy chiroptickými metodami
2. místo Bc. Zuzana Cieslarová Povrchem zesílená vibrační spektrometrie extraktů listoví ibišku (Hibiscus L.)
3. místo Bc. Martin Staš Spektroskopické studium interkalace hydrofobních porfyrinových derivátů do polysacharidové matrice

2009

Analytická chemie

umístění autor název
1. místo Bc. Antonín Kaňa Stanovení fosforu metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
2. místo Bc. Michal Tatarkovič Měření tuku v mléce pomocí impedanční spektroskopie
3. místo Bc. Štěpán Eichler Speciační analýza selenu v moči spojením HPLC a ICP/MS

Molekulová spektroskopie

umístění autor název
1. místo Bc. Pavlína Novotná Indukce změn konformace polypeptidů: studie metodou vibračního cirkulárního dichroismu
2. místo Karel Zuček Monitorování změn struktury chirálních farmaceuticky významných látek metodou vibračního cirkulárního dichroismu
3. místo Bc. Zuzana Cieslarová Analýza listoví vybraných druhů dřevin metodou FT Ramanovy spektroskopie

2008

Analytická chemie

umístění autor název
1. místo Pavlína Novotná Konformační studie Poly-g-benzyl-L-glutamátu metodou vibračního cirkulárního dichroismu
2. místo Bc. Pavel Žvátora Studium povrchové modifikace stříbrných nanočástic a jejich možné využití v analytické chemii
3. místo Bc. Kateřina Mališová Speciační analýza stopových prvků v listech vrby      
4. místo       Alžběta Kokaislová Nové metody elektrochemické přípravy měděných SERS aktivních substrátů

2007

Analytická chemie

umístění autor název
1. místo Bc. Pavel Žvátora Sledování způsobu vazby modelových látek na nanočástice stříbra
2. místo Bc. Jakub Rak Iontové kapaliny a jejich hydrofobicita
3. místo Alžběta Kokaislová Příprava SERS-aktivního měděného povrchu      

2006

Analytická chemie

umístění autor název
1. místo Jakub Rak  Studium komplexace metallakarboranů s cyklodextriny pomocí NMR spektroskopie
2. místo (dělené) Lucie Kolesniková  Mikrovlnná spektroskopie radikálu FCO2
2. místo (dělěné) Martin Juříček  Vliv simulovaného trávení na speciační analýzu v žitných vločkách     

2005

Analytická chemie

umístění autor název
1. místo Ivo Novotný Spektroskopické sledování interakce sacharid - bílkovina pomocí modelových systémů
2. místo Helena Tokárová Studium jehličí smrku ztepilého a jeho změn při ozáření slunečním simulátorem pomocí Ramanovy spektrometrie a optické mikroskopie
3. místo Tomáš Krupinský Studium interakcí polyoxometalátu s polypeptidy metodou cirkulárního dichroismu

2016

P1030945
P1030967
P1030988

2015

P1130403
P1130410
P1130276
P1130311
P1130353
P1130330
P1130369
P1130286
P1130289
P1130380
Nasi_soutezici_2015

2014

P1120646
P1120620
P1120622
P1120627
P1120635
P1120712
P1120715

2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2012

foto_ACH1_01
foto_ACH1_02
foto_ACH1_03
foto_ACH1_04
foto_ACH1_05
foto_ACH1_06
foto_ACH2_01
foto_ACH2_02
foto_ACH2_03
foto_ACH2_04
foto_ACH2_05
foto_ACH2_06
foto_ACH2_07
foto_ACH3_01
foto_ACH3_02
foto_ACH3_03
foto_ACH3_04
foto_ACH3_05
foto_ACH3_06
foto_ACH3_07
foto_vyhlaseni_ACH_01
foto_vyhlaseni_ACH_02
foto_vyhlaseni_ACH_03
foto_vyhlaseni_ACH_04
foto_vyhlaseni_FCHI_01
foto_vyhlaseni_FCHI_02
foto_vyhlaseni_FCHI_03
foto_vyhlaseni_FCHI_04
foto_vyhlaseni_FCHI_05
foto_vyhlaseni_FCHI_06
foto_vyhlaseni_FCHI_07
foto_vyhlaseni_FCHI_08
foto_vyhlaseni_FCHI_09
foto_vyhlaseni_FCHI_10
foto_vyhlaseni_FCHI_11
foto_vyhlaseni_FCHI_12
foto_vyhlaseni_FCHI_13
foto_vyhlaseni_FCHI_14

2011

001-PB250075k
002-PB250105k
003-DSC090216k
004-DSC090114k
005-PB250078k
006-PB250080k
007-PB250081k
008-PB250084k
009-PB250085k
010-PB250087k
011-PB250093k
012-DSC090655k
013-DSC090711k
014-DSC113534k
015-PB250099k
016-PB250102k
017-DSC125937k
018-DSC130516k
019-DSC130802k
020-DSC150321k

Aktualizováno: 23.11.2017 17:45, Autor: Kamil Záruba

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi